Hungkin’s Blog

Gói Tiếng Việt cho Mojoportal

Posted by hungkin™ trên 11/03/2010

Hiện tại mojoportal vẫn chưa có sẵn gói tiếng việt.

Tính đến phiên bản 2.3.3.9 có khoảng 16 ngôn ngữ hỗ trợ là:

 • English
 • French
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • German
 • Italian
 • Persian/Farsi
 • Portuguese – Brazil
 • Russian
 • Turkish
 • Spanish – Mexico
 • Spanish
 • Swedish

Thay đổi ngôn ngữ trong file Web.config. Mặc định là tiếng Anh-Mỹ:
<globalization culture=”auto:en-US”
uiCulture=”auto:en”
requestEncoding=”utf-8″
responseEncoding=”utf-8″
fileEncoding=”iso-8859-15″ />
Thay đổi tìm đến <add key=”UseCultureOverride” value=”false” /> Set value=true.
Trong :

<globalization
culture=”auto:en-US”
uiCulture=”auto:en”
requestEncoding=”utf-8″
responseEncoding=”utf-8″
fileEncoding=”iso-8859-15″ />
Thay culture=”xx-XX”  uiCulture=”xx-XX”  với xx-XX là mã gói ngôn ngữ quy định xem thêm
Muốn có gói tiếng việt, Chỉ có cách dịch lại file resource sang tiếng việt.

“If you translate mojoPortal into another language, please send me the files so I can include them in the next release.”
Nguyên văn Document trong mojoportal. Như vậy muốn có sẵn gói tiếng Việt thì phải có bác “hi sinh” trước cho a e sau này dc nhờ :D.

Mình cũng đã dịch dc khoảng 80% (chưa chuẩn lém :D) nhưng cũng tạm dc.

Demo bachhac.org
Muốn tìm hiểu thêm vào http://www.mojoportal.com
Ai tìm hiểu và chia sẻ có thể mail cho mình hungkin2008@gmail.com

Posted in MojoPortal | Leave a Comment »

Installation Quick Start(Mojoportal)

Posted by hungkin™ trên 02/03/2010

1. Tải về gói mojoportal ở đây , thường là MS SQL.
2. Giải nén gói
3. Up thư mục wwwroot (trong gói) vào thư mục gốc của trang web của bạn
4. Sửa file Web.config (<add key=”MSSQLConnectionString” value=”server=yourservername;UID=yourdatabaseusername;PWD=yourdatabaseuserpassword;database=yourdatabasename” />)
5. Chắn rằng các  thư mục dữ liệu được set quyền đủ.
6. Vào yoursiteroot/Setup/Default.aspx để hoàn tất việc cài đặt.
Khi complate trở lai trang chủ.

Đăng nhập admin : admin@admin.com và password là admin.

Demo

Posted in MojoPortal | 1 Comment »