Gói Tiếng Việt cho Mojoportal

Hiện tại mojoportal vẫn chưa có sẵn gói tiếng việt. Tính đến phiên bản 2.3.3.9 có khoảng 16 ngôn ngữ hỗ trợ là: English French Chinese Croatian Czech Danish Dutch German Italian Persian/Farsi Portuguese - Brazil Russian Turkish Spanish - Mexico Spanish Swedish Thay đổi ngôn ngữ trong file Web.config. Mặc định là tiếng Anh-Mỹ: … Đọc tiếp Gói Tiếng Việt cho Mojoportal

Advertisements

Installation Quick Start(Mojoportal)

1. Tải về gói mojoportal ở đây , thường là MS SQL. 2. Giải nén gói 3. Up thư mục wwwroot (trong gói) vào thư mục gốc của trang web của bạn 4. Sửa file Web.config (<add key="MSSQLConnectionString" value="server=yourservername;UID=yourdatabaseusername;PWD=yourdatabaseuserpassword;database=yourdatabasename" />) 5. Chắn rằng các  thư mục dữ liệu được set quyền đủ. 6. Vào yoursiteroot/Setup/Default.aspx để hoàn tất việc … Đọc tiếp Installation Quick Start(Mojoportal)

Lập trình mạng với TCPSocket (kỳ1)

Giới thiệu : Để thuận lợi cho việc tìm hiều về lập trình TCP Socket, bạn cần có những kiến thức cơ bản về java cũng như cơ chế TCP. Bài toán TCP Socket giải quyết các vấn đề giao tiếp giữa các máy trong một hệ thống mạng. Khái niệm : Trong bài toán … Đọc tiếp Lập trình mạng với TCPSocket (kỳ1)

Tìm hiểu về Struts 2 (P.5)

Các loại Result Chain Result -Sử dụng Result này triệu gọi toàn bộ một action khác với toàn bộ stack bộ chặn và result của nó -Tham số actionName (mặc định) – là tên của action sẽ được chuyển đến namespace – dùng để xác định không gian tên của action đang được chuyển đến, … Đọc tiếp Tìm hiểu về Struts 2 (P.5)

Tìm hiểu về Struts 2 (P.4)

Ứng dụng lưu thông tin Một trang JSP cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết, click OK để lưu các thông tin trên - Model: Tạo lớp bean Infor.java, đây là lớp chứa thông tin cần thiết để lưu package java.exam; public class Infor { private int code; private String title; /** … Đọc tiếp Tìm hiểu về Struts 2 (P.4)

Tìm hiểu về Struts 2 (P.3)

Ứng dụng Login Ứng dụng đăng nhập hệ thống, người sử dụng nhập username, pasword. Ứng dụng kiểm tra, nếu hợp lệ thì thông báo thành công, ngược lại thì thông báo không thành công - Action Tạo lớp Login như sau package java.exam; import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport; /** * Validate a user login. */ public class … Đọc tiếp Tìm hiểu về Struts 2 (P.3)